Skip to content

IKC Raad

Op de Lis werken we met een gemeenschappelijke IKC Raad. De IKC Raad heeft alle rechten en plichten van zowel de oudercommissie (voor de kinderopvang) als de medezeggeschapsraad (voor het onderwijs). In de IKC raad zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Het aantal zetels binnen de IKC Raad is afhankelijk van het aantal leerlingen. De leden worden gekozen door hun achterban. Ouders en leerkrachten worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Na afloop van die termijn kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

De positie van de IKC Raad

De IKC Raad heeft een adviserende functie naar de directie. De IKC Raad heeft op verschillende gebieden advies- of instemmingsrecht. Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van het onderwijs en dient in sommige gevallen instemming van de IKC Raad te hebben om een besluit te nemen. De leden van de directie wonen de IKC Raad-vergaderingen bij om de gang van zaken op school toe te lichten. Voor bepaalde taken is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. In de GMR zitten ook vertegenwoordigers (personeelsleden en ouders) van de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam. Op deze vergaderingen worden school overstijgende onderwerpen behandeld. Naast de IKC Raad heeft IKC de Lis ook een ouderinitiatief. Deze ouders ondersteunen bij het organiseren van activiteiten

Leden IKC Raad

De IKC Raad van de Lis wordt gevormd door Joyce (leerkracht, voorzitter), Nova (kinderopvang), Anne (leerkracht), Merel (ouder opvang), Arnold (ouder onderwijs) en Hanna (ouder onderwijs).

De IKC Raad is er ook om beleidsgerelateerde zaken die leven onder het personeel en de ouders te inventariseren en vertalen richting het bestuur en directie. Om dit zo gestructureerd mogelijk te doen is de IKC raad bereikbaar per mail ikcraad.delis@gmail.com
De leden zijn natuurlijk ook gewoon aanspreekbaar in de gang en op het speelplein.

Back To Top