Skip to content

Er kunnen bepaalde omstandigheden zijn waardoor u extra verlof aan wilt vragen.

Onder verlof worden alle vakantiedagen verstaan buiten de reguliere schoolvakantie(s) om voor leerlingen ouder dan 5 jaar.  Slechts in bijzondere omstandigheden is het mogelijk om verlof te krijgen buiten de genoemde vakanties. Bedoeld worden dan:  

  • Vakantieverlof:  

Dit kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. (Gedacht moet worden aan seizoensgebonden werkzaamheden/werkzaamheden in bedrijfstakken, die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om vakantie te nemen, zoals in de agrarische sector en de horeca.) Dat verlof kan één keer per schooljaar worden verleend voor maximaal tien dagen. Bij de aanvraag moet een verklaring van de werkgever worden overlegd. Vakantieverlof mag geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van een schooljaar.  

  • Verlof wegens gewichtige omstandigheden:  

Hiermee worden zaken bedoeld zoals huwelijksfeesten van familieleden, begrafenissen, 25 en 40 jarige ambtsjubilea en 12½, 25, 40, 50 en 60 jarige huwelijksfeesten van ouders en grootouders (één dag). Over andere zaken dient overleg gevoerd te worden met de directeur van de school.   

Verlof dient minimaal twee weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie. Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.   De directie is verplicht de leerplichtambtenaar op te hoogte te brengen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders kan een proces-verbaal worden opgemaakt.

Back To Top